Miot V / Litter  V - 25.06.2012

2 tygodnie / 2 weeks

suczka / female

       

pieski / males

piesek 1 /  1st male

        

piesek 2  / 2nd male

    

piesek 3 / 3rd male

         

piesek 4 / 4th male

    

********************************************************************************

 

poprzednie / previous